Usługi Pionu Bezpieczeństwa Biznesowego

PBB – to zestaw usług dla biznesu zapewniających ochronę interesów organizacji i osób w sytuacjach:

 • kryzysu
 • konfliktów biznesowych
 • bezpodstawnych roszczeń i oskarżeń
 • ataków medialnych
 • oddziaływań zakulisowych / niejawnych
 • możliwości wewnętrznych i zewnętrznych działań przestępnych

Ochrona informacji i danych osobowych

 • RODO
  • ustalanie i systematyka danych osobowych w organizacji
  • weryfikacja rejestru czynności przetwarzania danych osobowych
  • analiza luk i rekomendacje
  • dostosowanie organizacji do stosowania RODO
  • przegląd postimplementacyjny
  • wsparcie dla ADO w zakresie RODO
  • wsparcie dla IOD w zakresie RODO
  • outsourcing funkcji IOD
  • DPIA
  • przygotowanie do certyfikacji RODO
  • szkolenia i elearning
  • wsparcie w kontaktach z organem nadzorczym lub osobami, występującymi
   z roszczeniami o naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych ich dotyczących.
 • ISO 27001
  • wdrożenie SZBI zgodnie z normą
  • przygotowanie do certyfikacji
  • wsparcie doradcze i szkoleniowe
 • Ochrona danych przed atakami wykorzystującymi narzędzia IT oraz “inżynierię społeczną”
  • badanie podatności – pentestyi odporność na manipulację
  • wdrożenie mechanizmów ochrony

 

Ryzyko

 • Nieprawidłowości gospodarczych
  • AML
   • kompleksowe wsparcie w ocenie, optymalizacji oraz wykonywaniu obowiązków nałożonych na instytucje finansowe w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy
   • analiza compliance
   • przygotowanie i doskonalenie procedur
   • doradztwo w wyborze narzędzi analitycznych
   • szkolenia
   • wspomaganie pracy prawników wewnętrznych w minimalizowaniu strat finansowych, reputacyjnych i regulacyjnych, wynikających z nieadekwatnego zarządzania ryzykiem prania pieniędzy.
  • korupcja i nadużycia
   • ocena odporności organizacji na korupcję i nadużycia
   • identyfikacja „czerwonych flag”
   • ocena obecnie obowiązujących rozwiązań
   • przygotowanie i wdrożenie Kodeksu Etyki
   • przygotowanie systemu zapobiegania i przeciwdziałania korupcji i nadużyciom – dostosowanie do wymagań normy 37001
   • przygotowanie do certyfikacji wg normy 37001
   • certyfikacja wg tej normy i przeglądy
   • przygotowanie systemu zgłaszania nieprawidłowości i korupcji
    • whistleblowing IT system – wdrożenie dedykowanego systemu IT dla Sygnalistów
    • przygotowanie procedur zgłaszania przez Sygnalistów oraz postępowania z informacjami
    • wsparcie w zakresie utrzymania systemu dla Sygnalistów
    • szkolenia dla pracowników w zakresie zgłoszeńi obsługi systemu zgłoszeń
  • przeciwdziałanie przestępczości finansowej w instytucjach depozytowych, instytucjach rozpraszania ryzyka oraz inwestycyjnych
   • kompleksowa ocena oraz wsparcie w organizacji procesu zarządzania ryzykiem nadużyć w tych instytucjach
   • analiza wybranych obszarów działalności instytucji finansowych w kontekście ekspozycji na ryzyko nadużyć, ocena i doskonalenie funkcjonujących w instytucji finansowej mechanizmów oceny klientów
   • ocena nowych produktów i usług finansowych w kontekście ekspozycji na ryzyko nadużyć
   • pomoc w procesie wyboru optymalnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych, służących zapobieganiu nieprawidłowościom i defraudacjom
   • wsparcie prawne i merytoryczne organizacji w związku z postępowaniami prowadzonymi przez organa ścigania i inne instytucje

 

 • Bezpieczeństwa istotnych procesów biznesowych
  • ochrona fizyczna i zabezpieczenia techniczne
  • bezpieczna komunikacja i badania antypodsłuchowe
  • wywiad i kontrwywiad gospodarczy
  • wsparcie informacyjne procesów HR
  • ocena bezpieczeństwa biznesowego transakcji, analiza konkurencji oraz wiarygodności Klienta
  • rozpoznanie sytuacji majątkowej
  • legal compliance
  • audyty wewnętrzne, audyty śledcze
  • forensic, informatyka śledcza, analiza kryminalistyczna
  • wsparcie w postępowaniu dowodowym
 • Zarządzania kryzysem
  • ocena i przygotowanie planów ciągłości działania
  • opracowanie i wdrożenie procedur zarządzania kryzysowego
  • ochrona przed atakiem PR
  • negocjacje i mediacje biznesowe
  • ochrona Infrastruktury Krytycznej – monitorowanie działalności podmiotu w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej.
  • planowanie ochrony obiektowej, fizycznej, osobowej
  • ochrona indywidualna
  • profilaktyka antyterrorystyczna
   • analiza zagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem terroru i terroryzmu bombowego i bioterroryzmu oraz wykorzystania potencjalnie niebezpiecznych substancji chemicznych
   • kształtowanie polityki bezpieczeństwa w zakresie działań antyterrorystycznych, w tym ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć wynikających z Ustawy o działaniach antyterrorystycznych (z dnia 10.06.2016 r. Dz.U. poz. 906) oraz rozporządzeniami do niej
   • doradztwo/szkolenia o charakterze informacyjnym i poglądowym, od poziomu bazowego do procedur wysokospecjalistycznych, np. organizacja systemu kontroli bezpieczeństwa w portach lotniczych i obiektach szczególnych (kopalnie, instalacje militarne, instalacje energetyczne, banki);
  • prewencja antyterrorystyczna – w zakresach j.w. oraz do poziomu sporządzania dokumentacji projektowej i wykonawczej;
   • reagowanie w sytuacji zagrożeń terrorystycznych – w zakresie planowania i wdrożeń oraz szkoleń dla personelu zasadniczego, ochronnego i managementu
   • przywracanie normalnego funkcjonowania po zamachu terrorystycznym – w zakresie planowania i wdrożeń oraz szkoleń dla personelu i managementu;
   • obszar prohibitów:
    • infiltracja i eksfiltracja obiektów
    • RTA – red team analysis i tworzenie (wypracowywanie) scenariuszy ewentualnościowych
    • Stress test obiektów – planowanie testu, ocena infrastruktury bezpieczeństwa i organizacji ochrony fizycznej
  • doradztwo/szkolenia z zakresu technik walki, interwencji, strzelania bojowego i policyjnego
 • Prawidłowej realizacji projektów inwestycyjnych (również infrastrukturalnych w modelu FIDIC)
  • analiza zagrożeńprojektowych i szans osiągnięcia celów projektu
  • opracowanie planu zarządzania zagrożeniami projektowymi
  • zarządzanie ryzykiem kontraktowym (m.in. ryzyko roszczeń, ryzyko utraty zdolności do realizacji kontraktu, ryzyko konsekwencji związanych z bezprawnąrealizacjąkontraktu)
  • zarządzanie problemami krytycznymi (m.in. konflikty zewnętrzne
   i wewnętrzne, utrata zaufania i motywacji, bezprawne roszczenia i ataki medialne, działania nieuczciwej konkurencji).
  • negocjacje nowych warunków realizacji projektu z interesariuszami zewnętrznymi
   i wewnętrznymi
  • audyt i wzmocnienie skuteczności komunikacji społecznej dla inwestycji
  • doradztwo
   • Project Rescue
    • ratowanie zagrożonych projektów
    • naprawa zagrożonych projektów
    • zarządzanie zagrożonymi projektami
    • zarządzanie projektem w kryzysie
    • zarządzanie zagrożeniami projektowymi
 • Rzetelności sprawozdawczości finansowej (w tym due dilligence)

Złóż zapytanie

1 + 7 =