Zarządzania kryzysem

 • Ocena i przygotowanie planów ciągłości działania
 • Opracowanie i wdrożenie procedur zarządzania kryzysowego
 • Ochrona przed atakiem PR
 • Negocjacje i mediacje biznesowe
 • Ochrona Infrastruktury Krytycznej – monitorowanie działalności podmiotu w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej.
 • Planowanie ochrony obiektowej, fizycznej, osobowej
 • Ochrona indywidualna
 • Profilaktyka antyterrorystyczna
  • analiza zagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem terroru i terroryzmu bombowego i bioterroryzmu oraz wykorzystania potencjalnie niebezpiecznych substancji chemicznych
  • kształtowanie polityki bezpieczeństwa w zakresie działań antyterrorystycznych, w tym ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć wynikających z Ustawy o działaniach antyterrorystycznych (z dnia 10.06.2016 r. Dz.U. poz. 906) oraz rozporządzeniami do niej
  • doradztwo/szkolenia o charakterze informacyjnym i poglądowym, od poziomu bazowego do procedur wysokospecjalistycznych, np. organizacja systemu kontroli bezpieczeństwa w portach lotniczych i obiektach szczególnych (kopalnie, instalacje militarne, instalacje energetyczne, banki);
 • Prewencja antyterrorystyczna – w zakresach j.w. oraz do poziomu sporządzania dokumentacji projektowej i wykonawczej;
  • reagowanie w sytuacji zagrożeń terrorystycznych – w zakresie planowania i wdrożeń oraz szkoleń dla personelu zasadniczego, ochronnego i managementu
  • przywracanie normalnego funkcjonowania po zamachu terrorystycznym – w zakresie planowania i wdrożeń oraz szkoleń dla personelu i managementu;
  • obszar prohibitów:
   • infiltracja i eksfiltracja obiektów
   • RTA – (red team analysis) i tworzenie scenariuszy ewentualnościowych
   • Stress test obiektów – planowanie testu, ocena infrastruktury bezpieczeństwa i organizacji ochrony fizycznej
 • Doradztwo/szkolenia z zakresu technik walki, interwencji, strzelania bojowego i policyjnego
 • Prawidłowej realizacji projektów inwestycyjnych (również infrastrukturalnych w modelu FIDIC)
  • analiza zagrożeń projektowych i szans osiągnięcia celów projektu
  • opracowanie planu zarządzania zagrożeniami projektowymi
  • zarządzanie ryzykiem kontraktowym (m.in. ryzyko roszczeń, ryzyko utraty zdolności do realizacji kontraktu, ryzyko konsekwencji związanych z bezprawną realizacją kontraktu)
  • zarządzanie problemami krytycznymi (m.in. konflikty zewnętrzne i wewnętrzne, utrata zaufania i motywacji, bezprawne roszczenia i ataki medialne, działania nieuczciwej konkurencji).
  • negocjacje nowych warunków realizacji projektu z interesariuszami zewnętrznymi i wewnętrznymi
  • audyt i wzmocnienie skuteczności komunikacji społecznej w otoczeniu inwestycji
   • Project Rescue
   • zarządzanie „trudnymi” projektami
 • Rzetelności sprawozdawczości finansowej
  • Czynności rewizji finansowej – badanie rocznych i śródrocznych sprawozdań finansowych
  • Inne usługi atestacyjne, w tym wycena aktywów i ustalanie zobowiązań
  • Badanie poprawności działania systemu finansowo-księgowego
  • Zmiany zasad rachunkowości
  • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
  • Doradztwo podatkowe
 • Zakładanie spółek, restrukturyzacja spółek, przekształcanie spółek, tym likwidacja (pełnienie funkcji likwidatora)
 • Fuzje i przejęcie – due dilligence
 • Zamówienia publiczne
 • Doradztwo prawne oraz zastępstwo procesowe, arbitraż
  • Pomoc prawna podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą – Prawo spółek
  • Prawo pracy
  • Prawo bankowe
  • Prawo geologiczne i górnicze
  • Prawo energetyczne
  • Papiery wartościowe, rynki kapitałowe
  • Prawo ubezpieczeń
  • Prawo zamówień publicznych
  • Prawo własności intelektualnej
  • Prawo konkurencji
  • Prawo usług płatniczych
 • Wsparcie transferu technologii i komercjalizacja prac badawczych i rozwojowych (B+R)
 • Prawo regulujące działalność jednostek samorządu terytorialnego