Zarządzanie ryzykiem nieprawidłowości gospodarczych

Anti-Money Laundering (AML)

Prowadzenie działalności gospodarczej obejmującej zarządzanie i obrót wierzytelnościami jest obarczone szczególnym ryzykiem wobec funkcjonowania europejskiego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Wynika to z faktu, że w procesie zarówno nabywania, jak i realizacji wierzytelności, występują znaczne zmiany ich wartości oraz podmiotów (obrót). Stąd nie tylko pochodzenie wartości majątkowych pojawiających się w obrocie wierzytelnościami rodzi ryzyko, ale generują je również okoliczności decydujące o warunkach operacji gospodarczych. Dla podmiotów mających udział w tych operacjach oznacza to konieczność opracowania zabezpieczeń i prowadzenia działań wykraczających poza zakres wystarczający dla większości tzw. instytucji obowiązanych.

Zgodnie z ustawą AML podmioty obowiązane muszą opracować i wdrożyć:       

  • wewnętrzną procedurę instytucji obowiązanej,
  • procedurę zgłaszania nieprawidłowości.

Ponadto ustawa AML nakłada obowiązek:

  • stosowania środków bezpieczeństwa finansowego,
  • przeprowadzania i aktualizowania oceny ryzyka.

Przepisy zobowiązują podmioty obowiązane do:

  • wyznaczenia członka zarządu odpowiedzialnego za wdrożenie procedury i członka kadry kierowniczej odpowiedzialnego za wykonywanie obowiązków ustawowych,
  • przekazywania informacji o beneficjentach rzeczywistych.

 

Proces obsługi wierzytelności wymaga od instytucji obowiązanej wdrożenia szeregu rozwiązań formalnych i praktycznych, których sposób działania będzie odpowiedni do wyników analizy ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Stąd analiza tego ryzyka, w całej rozciągłości procesu biznesowego jest kluczowa dla spełnienia wymagań. W praktyce, analiza ryzyka rodzi szereg trudności wynikających między innymi z ograniczonych możliwości zarządzania niektórymi rodzajami ryzyka, co wynika przykładowo z nadinterpretacji zasad ochrony informacji o podmiotach i osobach.

Projektowane rozwiązania wymagają dostosowania do warunków współpracy z kontrahentami i uwzględnienia odmiennej praktyki biznesowej. Nasze doświadczenia wskazują, że często wymaga to negocjacji i rozwiązania szeregu trudności praktycznych.

Mając świadomość powyższych uwarunkowań, wynikających z doświadczenia konsultantów nFlo w pracy na rzecz podmiotów zajmujących się obrotem i zarządzaniem wierzytelnościami, pragniemy zaoferować Państwu kompleksowe wsparcie i doradztwo dla zapewnienia zgodności Waszej aktywności biznesowej w opisanym obszarze.

kompleksowe wsparcie w ocenie, optymalizacji oraz wykonywaniu obowiązków nałożonych na instytucje finansowe w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy
analiza compliance
przygotowanie i doskonalenie procedur
wspomaganie prawników wewnętrznych w minimalizowaniu strat finansowych, reputacyjnych i regulacyjnych, wynikających z nieadekwatnego zarządzania ryzykiem prania pieniędzy
usługi doradcze w zakresie czynności ustaleniowych dot. transgranicznych przepływów pieniężnych, mogących mieć związek z praniem pieniędzy lub naruszaniem sankcji
usługi doradcze w obszarze prania pieniędzy i przeciwdziałania praniu pieniędzy, w kontekście wymagań regulacyjnych, również w kontekście przepływów transgranicznych
usługi doradcze w zakresie kompleksowego dostosowywania organizacji przedsiębiorstwa do wymogów regulacyjnych, zaleceń i wytycznych organów nadzoru krajowego i europejskiego
usługi doradcze z zakresu identyfikacji i oceny ryzyka
przygotowywanie raportów na potrzeby stosowania wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego
organizacja procedur postępowania z klientami wysokiego ryzyka, w tym osobami z kategorii PEP (ang. Politically Exposed Person - osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne), zarówno krajowymi jak i zagranicznymi
wsparcie prawne i merytoryczne w związku z postępowaniami prowadzonymi przez organa ścigania i inne instytucje administracji

Korupcji i nadużyć

ocena odporności organizacji na korupcję i nadużycia
identyfikacja „czerwonych flag”
ocena efektywności wdrożonych rozwiązań, opracowanie i wdrożenie Kodeksu Etyki, budowa systemu zapobiegania i przeciwdziałania korupcji i nadużyciom – dostosowanie do wymagań normy 37001
przygotowanie do certyfikacji wg normy 37001
certyfikacja wg tej normy i przeglądy powdrożeniowe
przygotowanie systemu zgłaszania nieprawidłowości i korupcji
  • whistleblowing IT system – wdrożenie dedykowanego systemu IT dla Sygnalistów
  • przygotowanie procedur zgłaszania przez Sygnalistów oraz postępowania z informacjami
  • wsparcie w zakresie utrzymania systemu dla Sygnalistów
  • szkolenia dla pracowników w zakresie zgłoszeń obsługi systemu zgłoszeń

Przeciwdziałanie przestępczości finansowej w instytucjach depozytowych, instytucjach rozpraszania ryzyka oraz inwestycyjnych

kompleksowa ocena oraz wsparcie w organizacji procesu zarządzania ryzykiem nadużyć w tych instytucjach
analiza wybranych obszarów działalności instytucji finansowych w kontekście ekspozycji na ryzyko nadużyć, ocena i doskonalenie funkcjonujących w instytucji finansowej mechanizmów oceny klientów
ocena nowych produktów i usług finansowych w kontekście ekspozycji na ryzyko nadużyć
pomoc w procesie wyboru optymalnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych, służących zapobieganiu nieprawidłowościom i defraudacjom
wsparcie prawne i merytoryczne organizacji w związku z postępowaniami prowadzonymi przez organa ścigania i inne instytucje

Bezpieczeństwa kluczowych procesów biznesowych

ochrona fizyczna i zabezpieczenia techniczne
bezpieczna komunikacja i badania antypodsłuchowe
wywiad i kontrwywiad gospodarczy
wsparcie informacyjne procesów HR
ocena bezpieczeństwa biznesowego transakcji, analiza konkurencji oraz wiarygodności Klienta
rozpoznanie sytuacji majątkowej
legal compliance
audyty wewnętrzne, audyty śledcze
forensic, informatyka śledcza, analiza kryminalistyczna
wsparcie w postępowaniu dowodowym