Zespół ds. Ochrony Informacji i Danych Osobowych

Konsultant 1

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego (Wydział Prawa i Administracji)

Od ponad 20 lat związany zawodowo ze środowiskiem ubezpieczeniowym, gdzie przez szereg lat pełnił funkcje kierownicze w pionach windykacji. Od 12 lat jako ekspert ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, pełni funkcje ABI w dużej instytucji finansowej. Posiada uprawnienia audytora wewnętrznego i wiodącego normy ISO 27001., pełni również funkcję Koordynatora ds. Zarządzania Ryzykiem. Posiada doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu systemów bezpieczeństwa informacyjnego w szeregu przedsiębiorstw oraz instytucjach sektora publicznego (m.in. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, przedsiębiorstwa turystyczne, etc.). Autor programów szkoleniowych oraz trener i wykładowca kilku uczelni z zakresu ochrony danych osobowych, informacji niejawnych, wdrażania RODO, prelegent na konferencjach poświęconym zagadnieniom obejmujących ww. obszary.

Konsultant 3

Absolwent Politechniki Warszawskiej (Informatyka)

Wieloletni kierownik projektów informatycznych, ekspert i strateg, odpowiedzialny za opracowanie i realizację wizji rozwoju firmy, jako centrum kompetencyjnego dla sektora ubezpieczeniowego. Prelegent na wielu konferencjach i seminariach branży ubezpieczeniowej. W portfolio zrealizowanych projektów znajdują się takie pozycje jak: analiza biznesowa potrzeb rynku ubezpieczeniowego związana z przygotowanie strategii rozwoju, implementacja licznych rozwiązań biznesowych i informatycznych dla sektora (mechanizmy zasilania i udostępniania danych Ośrodka Informacji, opracowanie analitycznej warstwy raportowej i wizualizacyjnej, opracowanie KPI jakościowych, zaawansowane działania pro-jakościowe oraz związane z zapewnieniem bezpieczeństwa danych osobowych danych przetwarzanych w Ośrodku Informacji UFG, opracowanie procedur dla sektora, wsparcie eksperckie dla zakładów ubezpieczeń, implementacja nowoczesnego portalu dla obywateli i zakładów), liczne wdrożenia rozwiązań systemów biznesowych klasy ERP, wypracowywanie i wdrożenie strategii rozwoju outsourcingu usług informatycznych, projekt reengineeringu procesów biznesowych w korporacji Danfoss, implementacja nowoczesnego sposobu zarządzania zasobami w działach IT i inne.

Szkolenia i certyfikacje: Prince2, SAS: Foundation, Enterprise Guide, Enterprise Miner, Data Integration, Web Report Studio, AddIn for Excel, Visual Analytics, SAP Business One, Oracle: Database Administration, PL/SQL, BPM, Business Intelligence, Quantitative Management and Reporting for Solvency II, Certyfikat Londyńskiej Izby Handlu i Przemysłu LCCI – “Spoken English for Industry and Commerce”

Kursy specjalistyczne: Security: MS Proxy/ISA Server, MS System Management Server, MS Windows 2000 Professional and Server, Implementing a MS Windows 2000 Network Infrastructure, MS Project.

Konsultant 5

Absolwent Thames Valley University London (magister zarządzania)

Doświadczony przez ponad 12 lat Administrator Bezpieczeństwa Informacji oraz Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z ISO/IEC 27001. Aktualnie pełni funkcję Managera Bezpieczeństwa w Instytucie Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, a także monitorował i nadzorował implementację przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w zakresie ochrony zasobów informacyjnych, w tym danych osobowych, w Agencji Rządowej oraz gazowej spółce energetycznej.

Posiada Certified Internal Controls Auditor (CICA) – CertyfikowanyAudytords. Kontroli Wewnętrznej, Certyfikat Audytora Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodne z ISO/IEC 27001, Certyfikat PRINCE2 Foundation, Certyfikat Administratora Bezpieczeństwa Informacji TUV Hessen oraz dyplom Trenera Certyfikowanego umiejętności miękkich.

Konsultant 7

Absolwent Uniwersytetu Adama Mickiewicza (Wydział Prawa)

Dr z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji i danymi osobowymi, Członek Komisji Ekspertów do spraw reformy prawa ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej została powołana zarządzeniem nr 18/2016 Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie powołania w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Komisji Ekspertów do spraw reformy prawa ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej.

Współautor opracowania Ochrona danych osobowych w sektorze publicznym, z uwzględnieniem RODO.

W prywatnych i państwowych przedsiębiorstwach sektora energetycznego i produkcji specjalnej, pełnił przez 10 lat funkcje Pełnomocnika Zarządu ds. ochrony informacji niejawnych, Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

Konsultant 2

Absolwent Uniwersytetu Adama Mickiewicza (Wydział Prawa i Administracji, kierunek: prawo karne)

Obecnie Kierownik Pracowni badań nad Ryzykami Gospodarczymi CBnRSiG Collegium Civitas. Wieloletni pracownik dydaktyczny w Szkołach Policyjnych, przedstawiciel  Polski w AEPC, CEPOL, MEPA, zarządzający jednostkami policyjnymi oraz doradca i praktyk biznesowy w zakresie audytu, nadużyć, zarządzania ryzykiem, bezpieczeństwa biznesowego. Zdobyte doświadczenie stało się podstawą do prowadzenia działalności w zakresie doradztwa gospodarczego i zarządzania podmiotami, firmami i organizacjami, zajmującymi się ochroną biznesową, w tym wywiadem gospodarczym i analizą ryzyka, a także sferą ochrony informacji. Od 2009 roku zatrudniony w spółce energetycznej najwyższych napięć, gdzie stworzył, a następnie zarządzał, Biurem Audytu Wewnętrznego. W 2010 r. Prezes Zarządu spółki teleinformatycznej w energetycznej Grupie Kapitałowej. Od czerwca 2011 r. odpowiedzialny za przygotowanie Programu Antykorupcji w energetycznej Grupie Kapitałowej, w której w  2016 r. stworzył nową strukturę Departamentu Audytu i Bezpieczeństwa. Od 2016 roku Członek Zarządu Stowarzyszenia ekspertów ds. przeciwdziałania oszustwom, nadużyciom gospodarczym i korupcji – ACFE Poland Chapter #183.

Konsultant 4

Absolwent Politechniki Warszawskiej (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych, kierunek: informatyka ze specjalizacją sztucznej inteligencji) oraz podyplomowych studiów na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Z branżą bankowo-ubezpieczeniową związany od ponad 11 lat. W projektach informatycznych pełnił rolę programisty, projektanta systemów oraz analityka systemowego i biznesowego zarówno po stronie wykonawcy, jak i biznesu, w sektorze  publicznym i prywatnym, również poza granicami kraju. Obecnie prowadzi analizy biznesowo-systemowe dla innowacyjnych projektów informatycznych realizowanych w towarzystwach ubezpieczeniowych. Prelegent na licznych konferencjach związanych z branżą ubezpieczeniową. Współautor publikacji naukowych oraz artykułów m.in. dla Miesięcznika Ubezpieczeniowego.

Kompetencje techniczne:

  • Analiza biznesowo-systemowa (UML/BPMN) 5 lat
  • Analiza danych / systemy BI (SAS) 3 lata
  • Programowanie (.NET C#/VB, SQL, XML) 8 lat

Konsultant 6

Absowlent Politechniki Warszawskiej (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, kierunek: informatyka)

Z szeroko rozumianą branżą IT związany od 6 lat. W projektach informatycznych pełnił rolę serwisanta, team leadera grupy wsparcia, kierownika projektu, audytora wewnętrznego normy ISO 27001 oraz ISO20000, audytora wewnętrznego ODO/RODO, konstruktora systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji i procesów bezpieczeństwa, nadzorcy w procesie wdrażania nowych zabezpieczeń oraz szkoleniowca w zakresie ochrony danych. Współpracował przy projektach po stronie wykonawcy, jak również biznesu, w środowiskach zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Obecnie prowadzi prace wdrożeniowe przed audytem certyfikującym ISO27001, realizuje harmonogram wdrożeniowy po audycie zgodności z RODO oraz nadzoruje prace nad projektami informatycznymi.

Kompetencje techniczne:

  • Audyty bezpieczeństwa (ISO27001, ODO/RODO) 2 lata
  • Kierownik projektu 4 lata
  • ServiceDesk (team leader) 2 lata

Certyfikaty i szkolenia:

  • Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO27001:2013
  • Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Usługami ISO20000-1:2014
  • Prince2 Foundation
  • Prince2 Practitioner

Konsultant 8

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego (Wydział Prawa i Administracji) oraz studiów podyplomowych z zakresu handlu zagranicznego.

Ukończył kurs Pełnomocnika systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w/g normy 27001. Posiada Certyfikat bezpieczeństwa osobowego uprawniający do dostępu do informacji niejawnych do poziomu „Tajne” oraz „Secret UE i NATO”. Członek rad nadzorczych oraz kierujący strukturami bezpieczeństwa w spółkach Skarbu Państwa, gdzie zdobył doświadczenia zawodowe obejmujące budowanie i wdrażanie systemowych rozwiązań, zapewniających bezpieczeństwo przedsiębiorców i zarządzanie ryzykami w obrocie gospodarczym, z uwzględnieniem bezpieczeństwa informacji prawnie chronionych, w szczególności tajemnicy przedsiębiorcy, danych osobowych i informacji niejawnych.

Wdrażał standardy Zarządzania systemem bezpieczeństwa informacji na podstawie normy 27002 oraz Zarządzania ciągłością działania ISO 22301. W Ministerstwie Gospodarki uczestniczył w tworzeniu systemu kontroli eksportu uzbrojenia, technologii o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym oraz towarów podwójnego zastosowania. Współpracował z przedsiębiorcami w zakresie wdrażania Systemu kontroli i zarządzania eksportem opartego na normach z serii 9000 -2001.

W Spółce przemysłu zbrojeniowego nadzorował pion bezpieczeństwa oraz pełnił funkcję Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych. W sektorze energetyki najwyższych napięć, jako dyrektor departamentu bezpieczeństwa oraz Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, zarządzał pełnym spektrum bezpieczeństwa spółki, od ochrony fizycznej, po bezpieczeństwo informacyjne.

Pełnił funkcję Pełnomocnika ds. ochrony infrastruktury krytycznej w produkcyjnej spółce energetycznej, odpowiadając za wszechstronną ocenę stanu ochrony teleinformatycznej, fizycznej, technicznej, prawnej i bezpieczeństwa osobowego oraz za utrzymywanie kontaktów z podmiotami właściwymi w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej.