SecureVisio

SecureVisio to rozwiązanie zarządzania bezpieczeństwem kategorii IT GRC (Governance, Risk Management, Compliance)

SecureVisio to nowoczesne rozwiązanie IT GRC przeznaczone dla każdej organizacji, pozwalające na automatyzację wielu złożonych i czasochłonnych procesów zarządzania bezpieczeństwem. W praktyce nie ma możliwości na najwyższym poziomie utrzymać bezpieczeństwa wszystkich systemów IT. Efektywna strategia bezpieczeństwa zakłada, iż osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo koncentrują uwagę na systemach IT o krytycznym znaczeniu dla organizacji. SecureVisio nie tylko rozumie techniczne aspekty bezpieczeństwa, ale także zna biznesową rolę pełnioną przez najważniejsze systemy IT w organizacji.

Korzyści

 • Szybka lokalizacja i obsługa incydentów IT, unikanie incydentów w systemach IT o krytycznym znaczeniu dla organizacji
 • Interaktywna, elektroniczna i łatwa w utrzymaniu dokumentacja systemów, sieci i zabezpieczeń IT
 • Optymalizacja kosztów rozwoju i utrzymania bezpieczeństwa IT
 • Utrzymanie ciągłości działania krytycznych procesów biznesowych
 • Całościowy obraz bezpieczeństwa organizacji z funkcją Business Impact Analysis
 • Integracja bezpieczeńtwa wszystkich systemów IT
 • Efektywne zarządzanie ryzykiem i minimalizacja strat wynikających z incydentów bezpieczeństwa
 • Optymalizacja czasu pracy i zmniejszenie stresu osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
 • Unikanie błędów wynikających ze zmian w systemie zabezpieczeń
 • Szybsze uruchamianie nowych usług IT bez obawy o bezpieczeństwo
 • Łatwiejsze spełnienie wymagań stawianych przez KNF, GIODO, PCI-DSS, ISO-27001
 • SecureVisio – wsparcie producenta

Moduły

Elektroniczna dokumentacja zabezpieczeń

 • Kreator wstępnej konfiguracji IT GRC
 • Parametry techniczne i biznesowe
 • Graficzne narzędzia tworzenia i przeszukiwania dokumentacji
 • Automatyczne rozpoznanie systemów IT (Asset Discovery)
 • Logiczna architektura zabezpieczeń IT (urządzenia bezpieczeństwa, strefy, warstwy ochrony)
 • Schematy sieci fizycznej (łącza, przełączniki, routery, itp.)
 • Dołączanie zewnętrznych dokumentów
 • Definiowanie dodatkowych parametrów
 • Moduł zarządzania rolami i użytkownikami

Baza wiedzy eksperckiej

 • Dobre praktyki projektowania zabezpieczeń
 • Dobre praktyki audytowania bezpieczeństwa
 • Efektywność zabezpieczeń sieciowych
 • Efektywność zabezpieczeń lokalnych
 • Metodyka szacowania ryzyka

Rejestr incydentów bezpieczeństwa

 • Formularz rejestracji i opisu incydentów
 • Automatyczny odczyt incydentów (Syslog Universal Parser)

Moduł integracji z narzędziami vulnerability assessment

 • Odczyt raportów skanerów podatności (m.in. Nessus, Rapid7 Nexpose)
 • Selekcja podatności na podstawie ważności dla organizacji

Moduł integracji z bazą CVE

 • Automatyczny odczyt danych nt. nowych podatności z bazy CVE
 • Specyfikacja oprogramowania ważnych systemów IT (OS, software)
 • Selekcja podatności na podstawie ważności dla organizacji

Moduł raportowania i alarmowania

 • Raporty nt. krytycznych podatności
 • Raporty nt. krytycznych incydentów
 • Kreator własnych raportów
 • Powiadomienia email
 • Interaktywny kalendarz
 • Export do formy drukowalnej (PDF)

Narzędzia

Narzędzia oceny konsekwencji incydentu (Business Impact Analysis)

 • Automatyczne obliczanie konsekwencji prawnych i biznesowych wystąpienia incydentu
 • Automatyczne obliczanie ważności systemów IT dla organizacji
 • Specyficzne zagrożenia teleinformatyczne

Narzędzia modelowania zagrożeń (Threat Modelling)

 • Wyznacz źródła zagrożenia zasobu IT
 • Pokaż zabezpieczenia zasobów IT przed potencjalnymi źródłami zagrożenia
 • Pokaż najbardziej narażone zasoby IT
 • Pokaż lokalizację danych określonej kategorii
 • Pokaż zakres i konsekwencje incydentu bezpieczeństwa
 • Pokaż obszary sieci nie należące do organizacji
 • Pokaż zabezpieczenia chroniące zasób przed określonym źródłem zagrożenia
 • Pokaż lokalizację zasobów określonego rodzaju
 • Pokaż zasoby posiadające określone zabezpieczenia lokalne
 • Pokaż narzędzia zarządzania bezpieczeństwem dla urządzeń zabezpieczeń
 • Pokaż narzędzia zarządzania bezpieczeństwem dla ważnych zasobów IT

Narzędzia automatycznego szacowania ryzyka

 • Powiązanie systemów IT z procesami biznesowymi
 • Ważność procesów biznesowych
 • Algorytm analizy ryzyka biznesowego
 • Tabela podsumowania ryzyka wszystkich najważniejszych systemów IT

Narzędzia audytowania bezpieczeństwa (Security Audit)

 • Pokaż narażone zasoby IT o krytycznym znaczeniu biznesowym
 • Pokaż ważne zasoby IT narażone na awarie
 • Zasoby IT o wysokim poziomie ryzyka
 • Pokaż komunikację sieciową bez ochrony kryptograficznej
 • Analiza ryzyka zasobów IT dla poszczególnych zagrożeń
 • Wbudowane szablony audytu (m.in. KNF, PCI-DSS)
 • Kreator definiowania własnych wymagań bezpieczeństwa: wymagania dla zabezpieczeń sieciowych, wymagania dla zabezpieczeń lokalnych, wymagania dla narzędzi zarządzania bezpieczeństwem

Narzędzia symulacji awarii

 • Powiązanie elementów sieci fizycznej i logicznej
 • Identyfikacja Single Point of Failure
 • Aktywacja/dezaktywacja elementów sieci i systemów IT
 • Wyświetlanie niedziałających procesów biznesowych

Moduł integracji z SIEM i zabezpieczeniami sieci

 • Odczyt logów i alarmów z SIEM, firewalli, IPS i innych zabezpieczeń (Syslog)
 • Selekcja incydentów dot. systemów IT krytycznych dla organizacji
 • Selekcja logów firewall dot. systemów IT krytycznych dla organizacji

Licencjonowanie

 • Oparte na liczbie chronionych systemów IT i urządzeń w sieci
 • Rozszerzenie licencji – funkcje modelowania zagrożeń (Threat Modelling), audytowania bezpieczeństwa (Security Audit) i wymagania bezpieczeństwa KNF
 • Starter Pack, 25 systemów IT, 25 urządzeń, wszystkie funkcje