Outsourcing Inspektora Danych Osobowych

Świadczymy kompleksową usługę polegającą na pełnieniu roli Inspektora Ochrony Danych, którego zadania są realizowane w celu zapewniania spełnienia wymagań europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) oraz innych przepisów regulujących przetwarzanie danych osobowych. Zadaniem Inspektora będzie także sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem wdrożonego w organizacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. 

Zakres zadań Inspektora Ochrony Danych

W ramach sprawowanej funkcji będą realizowane zadania: 

 1. Informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy rozporządzenia UE oraz innych przepisów dot. ochrony danych osobowych oraz doradzanie im w tych sprawach; 
 2. Monitorowanie przestrzegania w organizacji wymogów rozporządzenia UE oraz innych przepisów dot. ochrony danych osobowych, a także wdrożonej polityki bezpieczeństwa,  
 3. Prowadzenie działań zwiększających świadomość pracowników, w szczególności poprzez organizację szkoleń personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania; 
 4. Udzielanie na żądanie zaleceń odnośnie oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO; 
 5. Współpraca z organem nadzorczym; 
 6. Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym dotyczących uprzednich konsultacji, o których mowa w art. 36 RODO, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach; 
 7. Odpowiadanie na skargi i wnioski osób, których dane są przetwarzane  w organizacji, 
 8. Prowadzenie rejestru osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych oraz wykazu obszarów, gdzie dochodzi do przetwarzania danych osobowych, 
 9. Utrzymywanie rejestru czynności przetwarzania, a także w sytuacjach tego wymagających, rejestru kategorii czynności przetwarzania; 
 10. Uczestniczenie w negocjacjach z partnerami biznesowymi w sprawach związanych z zawieraniem umów powierzenia danych osobowych, 
 11. Dokonywanie analiz skuteczności funkcjonowania regulacji wewnętrznych  w zakresie realizowanych zadań związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz przygotowywanie projektów nowych rozwiązań  i uczestniczenie w pracach związanych z nowelizacją przepisów wewnętrznych w tym zakresie, 
 12. Prowadzenie okresowych przeglądów stanu zabezpieczenia danych osobowych i przedstawianie ich wyników administratorowi danych osobowych, 
 13. Reprezentowanie ADO w czasie kontroli prowadzonej przez Urząd Ochrony Danych Osobowych.