Szkolenie – Ochrona Danych Osobowych

Przykładowy program szkolenia RODO

Zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia każdy administrator Danych Osobowych winien zapewnić szkolenia dla swojej kadry, która przetwarza dane osobowe. Poniżej załączyliśmy przykładowy harmonogram szklenia, który będziemy chcieli w zakresie naszej oferty przeprowadzić dla Państwa wyznaczonej kadry w modelu świadczenia usług (audyt, wdrożenie, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych) 

 • Wstęp do RODO 
 • Podstawy prawne i wytyczne do RODO 
 • Rodzaje danych osobowych 
 • Definicje 
 • Przetwarzanie 
 • Profilowanie 
 • Pseudonimizacja 
 • Zbiór danych 
 • Administrator danych osobowych 
 • Zgoda 
 • Zasady przetwarzania danych osobowych 
 • Modelowanie procesów zawierających dane osobowe 
 • Legalność przetwarzania danych osobowych 
 • Zgoda na przetwarzanie  
 • Warunki przetwarzania danych szczególnie chronionych 
 • Obowiązki informacyjne niezbędne do zapewnienia rzetelności 
 • Pozyskiwanie danych osobowych w sposób pośredni 
 • Obowiązki Administrator Danych Osobowych 
 • Termin na udzielenie informacji 
 • Prawo dostępu 
 • Prawo do sprostowania danych osobowych 
 • Prawo do usunięcia danych – prawo do bycia zapomnianym 
 • Prawo do ograniczenia w przetwarzaniu 
 • Obowiązek powiadomienia o sprostowaniu 
 • Prawo do przenoszenia danych 
 • Prawo do sprzeciwu 
 • Profilowanie 
 • Obowiązki Administratora danych osobowych 
 • Faza projektowania oraz domyślna ochrona danych osobowych 
 • Podmiot przetwarzający 
 • Rejestrowanie czynności przetwarzania 
 • Inne obowiązki  ADO 
 • Domyślna ochrona danych 
 • Bezpieczeństwo przetwarzania 
 • Zgłaszania naruszenia ochrony danych organowi nadzorczemu 
 • Zawiadamianie naruszenia danych osobie której dotyczą 
 • Wymagalność zawiadomienia kiedy dotyczy 
 • Inspektor Ochrony Danych 
 • IOD – zadania 
 • Kodeksy postępowania 
 • Ogólna zasada przetwarzania 
 • Organ nadzorczy 
 • Środki ochrony prawnej odpowiedzialność i sankcje 
 • Prawo do Sądu, odszkodowania i odpowiedzialność 
 • Ogólne warunki nakładania kar 
 • Możliwe kary 
 • Główne zasady bezpieczeństwa informacji 
 • Funkcje kontrolne UODO 
 • Podsumowanie 
 • Pytanie i odpowiedzi