Zintegrowane Systemy Zarządzania

Świadczymy usługi wdrożeniowe, dostosowania i przeglądu Zintegrowanych Systemów Zarządzania:

 • ISO 27001
 • ISO 22301
 • ISO 27701
 • Tisax

Dlaczego warto wdrażać Zintegrowane Systemy Zarządzania

 • Posiadanie skutecznego zintegrowanego systemu
 • Wiedza dotycząca ryzyka i umiejętność zarządzania poziomem ryzyka
 • Uzyskanie zgodności z aktualnymi wymaganiami prawnymi
 • Możliwość uzyskania certyfikatu zgodności ze standardem ISO
 • Transfer wiedzy do organizacji od konsultantów
 • Pomaga stale doskonalić organizację
 • Systemowe i bezpieczne zarządzanie zasobami

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – ISO 27001

Korzyści z wdrożenia systemu:

 • Ochrona danych i poufnych informacji
 • Identyfikacja zagrożeń i zarządzanie ryzykiem – minimalizacja ryzyk związanych z bezpieczeństwem informacji
 • Wzrost wiarygodności firmy (na rynku polskim i międzynarodowym)
 • Bezpieczeństwo informacji w firmie
 • Zgodność działań z przepisami, zwiększenie wiarygodności firmy
 • Minimalizacja popełnienia błędu w obszarze bezpieczeństwa informacji
 • Zarządzanie incydentami dotyczącymi m.in. bezpieczeństwa informacji
 • Świadomość kadry w zakresie bezpieczeństwa informacji
 • Podniesienie poziomu jakości ochrony aktywów informacyjnych

System Zarządzania Ciągłością Działania – ISO 22301

Korzyści z wdrożenia systemu:

 • Pomaga w sprawnym funkcjonowaniu firmy
 • Zarządzanie ryzykiem i wpływem ryzyka na biznes
 • Ogranicza negatywne skutki wystąpienia zakłóceń
 • Identyfikuje i zarządza zagrożeniami w firmie
 • Minimalizuje wpływ incydentów
 • Pomaga podejmować decyzje krytyczne w sytuacjach kryzysowych
 • Minimalizuje czasy przestojów podczas incydentów i skraca czas przywrócenia do pełnego funkcjonowania
 • Podnosi odporność firmy na sytuacje kryzysowe

System Zarządzania Ochroną Danych Osobowych – ISO 27701

Korzyści z wdrożenia systemu:

 • Wprowadzenie zasad zabezpieczenia informacji dotyczących zarządzania prywatnością
 • Wdrożenie wytycznych dla danych osobowych aby wspierać procesy zgodnie z wymaganiami dla prywatności
 • Zwiększenie poziomu zaufania wobec przetwarzania danych osobowych
 • Obsługa zgodności z przepisami dotyczących prywatności
 • Zaufanie wobec zarządzania danymi osobowymi
 • Przejrzystość dla zainteresowanych stron

Zintegrowany System Oceny Bezpieczeństwa Informacji dla Automotive - Tisax

Korzyści z wdrożenia systemu:

 • Skuteczna ochrona wzorców prototypów oraz know-how dla branży automotive
 • Weryfikacja branżowych kontrahentów zapewniających skuteczną ochronę danych
 • Udowodnienie partnerowi biznesowemu określonego standardem VDA ISA należytego bezpieczeństwa informacji
 • Ocena weryfikacji poziomu bezpieczeństwa kontrahenta
 • Wiarygodność firmy
 • Dostosowanie standardu ISO 27001 do branży automotive
 • Aktywne zarządzanie ryzykiem dla branży automotive
 • Redukcja potencjału strat
 • Wzajemne honorowanie wyników oceny VDA ISA wśród firm branży